Ovim putem obavještavamo sve mještane da od 01.rujna 2022.g Marinski komunalac d.o.o. postaje davatelje javne usluge za prikupljanje komunalnog otpada za područje općine Lećevica.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), cijena javne usluge će se sastojati od fiksnog (minimalna javna usluga) i varijabilnog dijela (broja pražnjenja spremnika), a razlikovat će se samo za kategoriju korisnika kućanstvo i nekućanstvo.

  • Cijena mjesečne minimalne javne usluge (fiksni dio):
Kategorija Cijena minimalne javne usluge
Kućanstvo 44,60 kn
Nekućanstvo 155,94 kn

 

  • Cijena pražnjenja spremnika (varijabilni dio):
Spremnik Cijena pojedinog pražnjenja spremnika
120 l 9,04 kn
1.100 l 82,87 kn

 

*cijene su iskazane sa uključenim PDV-om

U sklopu redovne javne usluge, svi aktivni korisnici imaju pravo na jedan odvoz glomaznog otpada godišnje kojeg je potrebno naručiti telefonskim putem. Reciklirani otpad (papir, staklo i plastika) će se odvoziti jedanput mjesečno prema unaprijed utvrđenom rasporedu odvoza. Vrećice za reciklirani otpad mogu se preuzeti u prostorijama Općine Lećevica.

Napominjemo vas da i sami možete utjecati na visinu mjesečnog računa na način da otpad pravilno odvajate jer tako dolazi do smanjenja količine miješanog komunalnog otpada kao i broja pražnjenja spremnika. Molimo vas da spremnike ostavljate ispred svojih dvorišta samo kada želite da ih naši djelatnici isprazne.