Od dana 01.srpnja 2020.godine na snagu stupa novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine Marina.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge, cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena ugovorne kazne.

Cijena javne usluge se određuje na način da svaki korisnik usluge odabire volumen prikladnog spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Odabirom jednog spremnika ili kombinacije spremnika određuje se mjesečna cijena minimalne javne usluge za pojedinog korisnika usluge.

Cijena mjesečne minimalne javne usluge:

Spremnik Cijena minimalne javne usluge
120 l 55,00 kn
1.100 l 505,00 kn

 

Korisnici javne usluge plaćaju cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada prema broju i volumenu primopredanih spremnika za miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju. Svaka primopredaja spremnika za miješani komunalni otpad pojedinog korisnika javne usluge naplaćuje se prema cjeniku za količinu predanog miješanog komunalnog otpada:

Spremnik Cijena pojedinog pražnjenja spremnika
120 l 7,00 kn
1.100 l 64,17 kn

 

* Sve cijene iz cjenika su izražene bez PDV-a

Prethodna suglasnost Općinskog načelnika na ovaj cjenik ishodovana je dana 28.05.2020. godine KLASA: 363-02/20-20/19, URBROJ: 2184/02-03/01-20-2

Ovaj cjenik se primjenjuje od 01.07.2020. godine.

PDF: Cjenik za područje općine Marina – 2020.