Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koja posjeduju tijela javne vlasti, uređuje Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).
Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, tiskani, snimljeni ili elektronički zapis).
Marinski komunalac d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduju i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće načine:

putem elektroničke pošte: marinski.komunalac@gmail.com

poštom na adresu: Marinski komunalac d.o.o., Ante Rudana 47, 21222 Marina

Službenikom za informiranje u Marinskom komunalcu d.o.o. određen je Tonći Frleta, voditelj odjela i koordinator svih odjela i radnih jedinica.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona o pravu pristupa informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.