REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:351-02/17-20/02

UR.BROJ:2184/02-03/01-17-5

Marina, 18. prosinca 2017.

 

 

Na temelju čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) Općinski načelnik dana 18. prosinca 2017. godine donosi sljedeći:

 

ZAKLJUČAK

O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU

NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MARINA

ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

 

I.

Općinski načelnik na temelju čl. 22. st.1., st.2. i st.3.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom objavljuje Prijedlog Nacrta plana gospodarenja otpadom Općine Marina za razdoblje 2017.-2022. godine ( u daljnjem tekstu: Plan) radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na isti.

 

II.

Plan će se objavit na mrežnim stranicama Općine Marina i na oglasnoj ploči Općine Marina dana 18. prosinca 2017. godine.

 

III.

Javni uvid u Plan trajati će od dana 18. prosinca 2017. do 17. siječnja 2018. godine.

 

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Plan mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu na adresu Ante Rudana 47, 21222 Marina zaključno sa 17. siječnja 2018. godine.

 

 

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

DOSTAVITI:

  1. Predmet
  2. Pismohrana, ovdje

PDF:Plan gospodarenja otpadom Općine Marina 2017_2022

PDF: Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta plana gospodarenja otpadom općine Marina za razdoblje 2017.-2022.godine