PGO Općine Marina 2017-2022. i zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta plana gospodarenja otpadom općine Marina za razdoblje 2017.-2022.godine

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA:351-02/17-20/02 UR.BROJ:2184/02-03/01-17-5 Marina, 18. prosinca 2017.     Na temelju čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13,...

Obavijest o promjeni režima odvoza otpada

Obavijest Obavještavamo mještane naselja Marina, Poljica i Vinišće da se od 18.09.2017. prelazi na zimski režim prikupljanja i odvoza komunalnog otpada. Od navedenog datuma kante će se prazniti  dva puta tjedno: Marina i Poljica: ponedjeljkom i četvrtkom Vinišće:...

Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Obavještavamo mještane Općine Marina da Marinski komunalac d.o.o. obavlja prikupljanje glomaznog otpada „po pozivu“ dolaskom na kućnu adresu. Za sve informacije o odvozu glomaznog otpada i postupanje sa pojedinim vrstama otpada javite se na kontakt broj 021/889 184....